2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrencilerin, "Kastamonu Üniversitesi  Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ders alma koşullarını sağlaması gerekmektedir. Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan yönetmelik maddelerine istinaden 24.06.2022 tarihine kadar belirtilen evrakları Bölüm Başkanlık’larına elden teslim etmesi gerekmektedir. 

NOT: Fakültemizde bu dönem yaz okulu açılmayacaktır.

MADDE 8  

(- (1) (Değişik: RG-21/09/2019-30895) Yaz okulunda ders almak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci müfredatı ulusal krediye göre hazırlanmışsa on iki (12) krediyi, AKTS kredisine göre hazırlanmışsa 20 “AKTS'yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir.” ve   

MADDE 14 –  

(1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokuldan alabilir. Bunun için diğer fakülte/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.  

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulda ders açılmadığı takdirde farklı bir üniversiteden de ders alabilir. Öğrencinin hangi üniversitelerden ders alabileceğine Üniversite Senatosu veya akademik birimlerin ilgili kurulları karar verir. Ders alınabilecek üniversiteler ilgili kurullar tarafından belirlenmediği takdirde öğrenci, ilgili yılda kayıtlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden ders alabilir. Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokuluna verir. Bunun yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders almak mümkün hale gelir.   

(3) Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.”  

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

1) Dilekçe 

2) Ders İçerikleri (Yaz okulu Alınacak Üniversitenin) 

3) Yaz Okulu Akademik Takvimi (Yaz okulu Alınacak Üniversitenin)