"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular https://ubys.kastamonu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresi üzerinden ONLINE olarak yapılacaktır.Sisteme girdikten sonra Kurumlararası Yatay Geçiş kısmını seçiniz.

 

2022-2023 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS)

 

Kurumlararası Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

18 Temmuz -12 Ağustos 2022

Sonuçların İlanı

22 Ağustos 2022

Kesin Kayıt Tarihleri

23-29 Ağustos 2022

Yedek Yerleşenlerin İlanı

02 Eylül 2022

Yedek Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihleri

05-09 Eylül 2022

 

Gerekli Belgeler:

 

  • Son 1 ay içerisinde kayıtlı olduğunuz kurumdan veya e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi,
  • Not durum belgesi (Transkript)
  • %10'a Girdiğine dair belge (İÖ programlarından NÖ'ye geçenler için.)
  • Kurumlararası yatay geçişlerde 100 üzerinden 60 genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak yerleştirildiği yılki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olduğu için başvuracaklar için ÖSYS puanını gösterir sonuç belgesi.
  • Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkript Belgesi veya Öğrenci Belgesi üzerinde belirtilmiş ise ilgili belge istenilen alana tekrar yüklenecektir.)
  • Müfredat ve ders içerikleri
  • YKS Sınav Yerleşme Sonuç Belgesi (Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiğine ilişkin sınav sonuç belgesi),
  • Varsa hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
  • Yurt dışından başvuracak öğrenciler için öğrenim gördükleri üniversitenin QS veya Times dünya sıralamasında ilk 500'e girdiğini gösterir belge.
  • Fotoğraf

Yüklenen belgeler okunaklı değil, sınav sonuç belgelerinde yazan puan ile sisteme girilen puan farklı ise başvurular iptal edilir.

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ø Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı seviyedeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Ø Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

Ø Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmeyi talep ettiği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Ø Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmayı talep ettiği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Ø Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Ø Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

Ø Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

Ø Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

Ø Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Ø Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte; öğrencinin yatay geçiş yapmayı talep ettiği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurtdışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Ø Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Ø ÖSYS ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlar sonucunda yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerden başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanın, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Ø T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvurularında son iki şart aranmaz.

Ø Yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.