Lütfen Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz.

Proje
Numarası
Koordinatör
Üniversite
Proje Ortakları Kontenjan Başvuru Yapabilecek Bölümler
2021-1-TR01-
KA131-HED-
000003153
Kastamonu
Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi 20 öğrenci Bütün Bölümler
2021-1-TR01-
KA131-HED-
000006055
Bartın
Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi,
Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Bartın TSO
4 öğrenci Bütün Bölümler
2021-1-TR01-
KA131-HED-
000006495
Isparta
Uygulamalı
Bilimler
Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli
Belediyesi, Doğa Koruma ve
Milli Parklar 6. Bölge
Müdürlüğü
4 öğrenci ISCED08 kodlu alanlar (tarım,
ormancılık, su ürünleri ve
veterinerlik)
Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri
fakültelerinin lisans ve lisansüstü
programları ile MYO’larda ilgili
programlar

 

Bu ilan kapsamında seçilen öğrenciler, sözleşme numaraları yukarıda yer alan Erasmus+ projeleri kapsamında staj hareketliliğine gönderilecektir. Bu projeler kapsamında gönderilecek öğrencilerin, staj hareketliliklerini 30 Eylül 2023 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Hak kazanan öğrencilerin hangi proje kapsamında hibe ödemesi yapılacağına Erasmus Hareketlilikleri Seçim ve Planlama Komisyonu karar verecek ve duyuracaktır. Projeler arasında hibe miktarları ile ilgili herhangi bir fark bulunmamaktadır. Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. Bu ilan kapsamında, staj hareketliliği için başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ilan metninin sonundaki başvuru linkine tıklayarak e-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapmaları ve başvurularını tamamlamaları ve başvuru formu ve onaylı transkriptleri ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme gerekli belgeleri doğru ve tam yüklemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin ayrıca ofise gelip elden belge teslim etmesine gerek yoktur.

Asgari Şartlar ve Dikkat Edilecek hususlar:

1. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

2. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde (önlisans, lisans, yüksek lisans vb.) daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Staj faaliyeti için asgarî süre 2 tam aydır. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

3. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı aranmamaktadır. Öğrencinin staj hareketliliği üniversitemiz tarafından tanınacak ve diploma ekinde yer alacaktır.

4. Öğrencilerin, üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamazlar. Mezun öğrenciler faaliyete katılmak için başvuru yapamazlar.

5. Son sınıfta veya ara sınıflarda başvuru yapan öğrencilerin, hak kazanmaları durumunda staj faaliyetlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

6. Ön lisans ve lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Ders aşamasının ilk döneminde olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir önceki kademedeki (lisans veya yüksek lisans) nihai transkriptleri ile başvurabilirler. Yatay veya dikey geçişle geçiş yapmış ve henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Bunun dışında, birinci dönemde olan ve genel not ortalaması oluşmamış ön lisans ve lisans öğrenciler bu ilana başvuramazlar.

7. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: (a) Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutions-bodies_en (b) AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar. Uygun staj yeri örnekleri Koordinatörlüğümüzün internet sayfasında yer almaktadır.

8. Tahmini toplam kontenjanlar ilk sayfada verilmiş olup ön lisans ile lisans programları için 14 ve lisansüstü programlar için de 14 öğrencidir. Başvuru durumu ve bütçe planlamasına göre Erasmus Koordinatörlüğü kontenjanlar arasında değişiklik yapabilir.

9. Başvuru sistemi, 14.11.2022 tarihinde aktif hale gelecek 28.11.2022 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

10. Başvurusu onaylanan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı İngilizce dilinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yazılı (çoktan seçmeli formatta) ve sözlü olarak yapılacaktır. Yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden en az 51 alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yabancı dil sınavından toplamda 55 puan altı alan öğrenciler elenmiş sayılacaktır. Ancak, bu baraj Komisyonun onayı ile düşürülebilir. Mazeret sınavı yapılmayacaktır. Yabancı dil sınavı ile ilgili bilgiler ve sınav tarihi/saati ayrıntılı olarak https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.

11. Seçim kriteri olarak, Akademik genel ortalama başarı notunun %50’si, Yabancı Dil Notunu %50’si kullanılacaktır. Daha önce Erasmus Öğrenim/Staj hareketliliğinden faydalanan öğrencilerden her bir hareket için ayrı ayrı 10’ar puan kesilecektir.

12. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Koordinatörlüğün web sayfasında yayınlanacaktır.

13. Öğrenciler staj yapacakları işletmeleri kendileri bulacaklardır. Staj yapılacak yerin, öğrencinin alanıyla ilgili olması ve öğrenciye mesleki bir deneyim kazandırma koşullarını yerine getirmesi zorunludur. Kabul mektubu getirilen kurum/kuruluşun staj yeri olarak uygunluğuna ilgili birim ve bölüm koordinatörlüğü ile birlikte, kurum koordinatörlüğü karar verecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü bölüm müfredatı ile uyumsuz staj yerlerinden getirilen kabul mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere Erasmus+ hibesi verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre ayrılmış ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ulusal Ajans tarafından yayımlanan 2021 Erasmus Uygulama El Kitabına göre staj hibe tutarları aşağıdaki şekildedir.

lke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe
Staj (Avro)
1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Güney Kıbrıs, Hollanda İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan
750
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey
Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya
600

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği verilebilecektir. İlgili hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır;

 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar),

 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım ya da barınma kararı alınmış öğrencilere,  Kendilerine yetim aylığı bağlananlar,

 Şehit/Gazi çocukları,

 Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından – Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge sunmak zorundadır).

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla alık 250 Avro ilave hibe desteği sağlanabilecektir. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Seyahat desteği alamayan öğrenci/yeni mezunlara yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda tek seferlik 50 Avro ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Yeşil seyahat, seyahatin ana kısmı için otobüs, tren veya araba paylaşımı gibi düşük emisyonlu ulaşım araçları kullanılan seyahat olarak tanımlanır.

Hibeler ile ilgili temel hususlar aşağıdaki gibidir:

 Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Birinci taksit, öğrenci gitmeden önce % 80 olarak verilir. Öğrencinin hibeyi alabilesi için mutlaka Erasmus Koordinatörlüğüne gerekli belgeleri teslim etmiş ve hibe sözleşmesini imzalamış olması gerekmektedir. Hibe, vize alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ödenir. İkinci taksit, hareketlilik dönemi sonunda, öğrencinin faaliyeti tamamladıktan sonra gerekli belgeleri teslim etmesi sonrası ve Katılım Belgesi (Certificate of Attendance) formunda belirtilen staj başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin hareketlilikleri geçersiz sayılır ve başlangıçta ödenen hibe geri tahsis edilir.

 Öğrenciler yalnızca Erasmus staj dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

 Staj süresi en az 2 aydır (60 gün). Sürenin uzatılması mevcut hibe durumuna göre Koordinatörlüğün yetkisindedir. Mücbir sebep olmaksızın 2 aydan kısa süreli stajlara hibe ödemesi yapılamaz.

 Bu ilan kapsamında öğrencilerin 3 ay hibeli olarak staj faaliyetine katılabilmeleri planlanmıştır. Staj hibelerinin 3 aydan daha uzun süre için verilebilmesi, ilgili proje kapsamında yapılan bütçe planlamalarına ve öğrencinin talep etmesi ile ilgili bölümlerin öğrencinin yararına olduğunu
belirtmesiyle, nihai olarak Erasmus Koordinatörlüğünün olumlu görüşüne bağlıdır.

Engelli öğrenciler için ilave destek ve imkanlar için koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilebilir.

 Seçim kriterlerini sağlayan öğrenciler isterlerse maddi destekten feragat edebilirler (hibesiz öğrenci olarak faaliyete katılabilirler).

 Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, uçak bileti, vize ve sigorta işlemleri takibi öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj hareketliliği için zorunlu sigortalar Uygulama El Kitabında, Hibe Sözleşmesinde ve Erasmus Koordinatörlüğü internet sitesinde yer almaktadır. Sigorta masraflarının tamamının veya bir kısmının karşılanmasına yönelik karar Erasmus Koordinatörlüğünün yetkisindedir. Diğer masraflara bir katkı yapılamaz.

 Öğrencilerin, başvuruları sırasında ülkelerin vize süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları, staj yerlerine başvuru ve kabullerinde bu bilgilere dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda, 2021 Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen esaslar geçerlidir. Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:


Çizelge: Değerlendirmede kullanılacak ölçütler

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi
(Genel Akademik Not Ortalaması)
%50
(Toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi
(Yazılı sınavın %75’i, sözlü sınavın %25’i alınarak)
%50
(Toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşuluyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere (Belgelendirmek koşuluyla)
+10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Dijital Becereileri Geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs)
önceliklendirilir (kabul mektubunda staj içeriği açıkça
belirtilmeli ve kabul mektubu başvuru sırasında sunulmalıdır)
+5
Daha önce yararlanma (aynı öğrenim kademesinde hibeli veya
hibesiz, her bir faaliyet için ayrı ayrı uygulanır)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
-10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin
tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu
tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır).
-5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde)
-5 puan

 

Önemli Tarihler:

Başvuru Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ üzerinden alınacaktır.
Sistem
14.11.2022 tarihinde aktif hale gelecek 28.11.2022 saat 23:59’da
kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru yapılamayacaktır.
Yabancı dil sınavı Yabancı dil sınavı yazılı sınavı ve sözlü sınavı Aralık ayı içerisinde
yapılacak olup sınav ile ilgili bilgiler ve sınav tarihleri ayrıntılı olarak
https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır. Ayrıca,
yazılı ve sözlü sınava kabul edilen öğrencilerin kendilerine ait kurumsal
(öğrencinumaranıThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) epostalarına gönderilecektir.
Hareketliliğe hak
kazanan öğrenciler
için bilgilendirme
toplantısı
Toplantı tarihi ve detayları internet sitesinden bildirilecektir. Hak
kazanan öğrencilerin toplantıya katılımları zorunludur. Katılmayan
öğrenciler için ilerleyen başvurularda puan kesintisi yapılacaktır.

 

Başvurular, https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Online başvuru ile gerekli belgeler sisteme yüklenerek başvuru tamamlanacaktır. Sisteme gerekli belgeleri yüklemeyen veya başvuruda eksik/yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Öğrencilerin ayrıca ofise gelip belge teslim etmesine gerek yoktur. Başvuru sistemi ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

 Sisteme e-devlet şifreniz ile girmeniz gerekmektedir.

 Yüklediğiniz fotoğrafın güncel ve net olması gerekmektedir.

 Engellilik durumu, şehit ve gazi çocuğu olma durumu sekmelerini işaretlemeniz halinde kanıtlayıcı belgeleri yüklemeniz gerekmektedir.

 Tercih Bilgileri bölümünde tercih yapmadan “Başvuru sonrası tercih beyanında bulunacağım” sekmesini seçiniz.

 Yabancı Dil Bilgileri bölümünde, “Üniversite dil sınavına girmek istiyorum” sekmesini seçiniz.

 Sayfalarda eksik bilgi girdiğiniz için uyarı aldıysanız ve eksik bilgileri girdikten sonra sayfayı ilerletemiyorsanız bir önceki sayfaya geri dönerek tekrar ilerleyiniz.

 İletişim Bilgileri bölümünde, aktif olarak kullandığınız güncel eposta adresinizi bildiriniz. Eposta beyanında hata olması nedeniyle süreç içerisinde yaşanabilecek aksaklıklardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

 Onay bölümde başvuru formunuzu kontrol ediniz. Eksik veya yanlış yoksa “Başvuruyu tamamla” sekmesine tıklayınız ve başvuru formunuzu indiriniz. Yalnızca tamamlanmış başvurular Koordinatörlüğümüz tarafından görülebilmektedir.

 Sisteme, gerekli tüm belgeleri, başvuru formunu ve onaylı güncel transkripti yüklediğinize lütfen emin olunuz (.pdf olarak).

 Başvurunuzu tamamladıktan sonra “Güncelle” butonu yardımıyla başvurunuzda değişiklik yaptığınızda “Başvuruyu Tamamla” butonuna tekrar tıklamadığınızda başvurunuz tamamlanmayacaktır.


İletişim:
Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
Rektörlük Binası, Kuzeykent, 37150, Kastamonu
E-posta:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0366 280 16 60/63

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.