Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Genel Bilgiler


ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

İlk defa 2009-2010 eğitim öğretim döneminde bölüm Lisans öğrencileri ile eğitime başlamıştır. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde Yüksek Lisans eğitimine başlayan Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Doktora eğitimine de başlanmıştır. 56 lisans ve 27 lisansüstü öğrenci ile eğitim öğretime devam edilmektedir. Kadrosunda 2 Profesör, 6 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Misyonumuz 
“Hedefimiz, orman ürünleri endüstrisi alanında eğitime, öğretime, bilime, araştırmaya, doğaya ve çevreye duyarlı, toplumla bütünleşik, yenilikçi, yaşam boyu öğrenmeye adanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir bölüm olmayı hedefliyoruz.”

 

Vizyonumuz 

  • Temel ve uygulamalı bilgilerin sürdürülebilir entegrasyonuna vurgu yapan, orman ürünleri ve ilgili sektörlerde teknoloji kullanımı konularında bilgi ve beceri kazandıran, 
  • Orman ürünleri endüstrisinde karşılaşılan problemlere yönelik özgün, pratik,  uygulanabilir ve optimum çözümler üretmeye odaklanmış multidisipliner çalışmalar yapan, 
  • İhtisas alanı dahilinde, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta, toplum, kamu, sanayi ve diğer paydaşlarla dinamik bir işbirliği kurmuş, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan yenilikçi ve saygın bir bölüm olmaktır. 
 
Eğitim Amaçları

EA1: Lignoselülozik nitelikteki hammaddelerin üretimi ve depolanması, ahşap, ahşap esaslı levha ve kompozit, mobilya ve dekorasyon, selüloz ve kâğıt, odun dışı orman ürünleri sektörlerinde tasarım, üretim, Ar-Ge, kalite kontrol ve planlama, pazarlama gibi faaliyetleri yerine getiren özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer sahibi olmaları

EA2: Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, orman ürünleri endüstrisi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler getirerek sektörün gelişmesine katkı sağlamaları

EA3: Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Orman Endüstri Mühendisliği veya ilgili diğer disiplinlerde lisansüstü eğitim çalışmalarında bulunmaları ve akademik kariyer yapmaları

Program Çıktıları

Bilgi
Kuramsal-Olgusal

PÇ1: Matematik, Fen ve Orman Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi, 

PÇ4: Orman Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

PÇ8: Bilgisayar programlarını kullanarak sunum hazırlama, tasarım yapma, sunma, teknik rapor hazırlama becerisi,

PÇ10: Mesleki ve akademik etik değerler bilincinde hareket edebilme ve mühendislik standartları hakkında bilgi sahibi olup kullanabilme becerisi,

PÇ11: Orman Endüstri Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi, sürekli iyileştirmenin kontrolü, iş hayatındaki normlar ve uygulamaları, girişimcilik ekosistemi ve yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve aktif rol alabilme becerisi,

Beceriler
Bilişsel-Uygulamalı

PÇ2: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme, çözme ve uygulama becerisi, 

PÇ3: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 

PÇ4: Orman Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

PÇ5: Orman Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

PÇ6: Orman Endüstri Mühendisliği disiplini içinde bireysel ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve yürütme becerisi,

PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrama, bu bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PÇ3: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 

PÇ6: Orman Endüstri Mühendisliği disiplini içinde bireysel ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve yürütme becerisi,

PÇ7: Orman Endüstri Mühendisliği ile ilişkili teknik ve teknik olmayan konularda en az bir yabancı dil kullanarak, meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi,

PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrama, bu bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

Öğrenme Yetkinliği

PÇ1: Matematik, Fen ve Orman Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi, 

PÇ2: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme, çözme ve uygulama becerisi, 

PÇ4: Orman Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

PÇ8: Bilgisayar programlarını kullanarak sunum hazırlama, tasarım yapma, sunma, teknik rapor hazırlama becerisi,

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PÇ3: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

PÇ6: Orman Endüstri Mühendisliği disiplini içinde bireysel ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve yürütme becerisi,

PÇ7: Orman Endüstri Mühendisliği ile ilişkili teknik ve teknik olmayan konularda en az bir yabancı dil kullanarak, meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi,

PÇ8: Bilgisayar programlarını kullanarak sunum hazırlama, tasarım yapma, sunma, teknik rapor hazırlama becerisi,

Alana Özgü Yetkinlik

PÇ2: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme, çözme ve uygulama becerisi, 

PÇ3: Orman Endüstrisi alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde proje olarak tasarlayıp yürütebilme, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, 

PÇ4: Orman Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

PÇ5: Orman Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

PÇ6: Orman Endüstri Mühendisliği disiplini içinde bireysel ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve yürütme becerisi,

PÇ11: Orman Endüstri Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi, sürekli iyileştirmenin kontrolü, iş hayatındaki normlar ve uygulamaları, girişimcilik ekosistemi ve yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve aktif rol alabilme becerisi,

PÇ12: Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre, ekonomi, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi toplumsal konulardaki etkisi ve bu alanlardaki mühendislik uygulamalarının hukuksal süreçleri hakkında bilgi sahibi olma,

Kabul Koşulları
 

“Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Kastamonu Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, https://oidb.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sınavı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" (YKS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. YKS sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmakta olup yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Orman Mühendisliği bölümü sayısal ağırlıklı puan türüne göre aday yerleştirmekte olup yeterli sayısal puana sahip öğrenciler bu programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.

 
Üst Kademeye Geçiş
 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylardan gerekli şartları taşıyanlar lisansüstü eğitim almaya hak kazanır. Programa ait lisansüstü eğitim hizmetleri Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü programlarla ilgili gerekli şartlar, kayıt süreci ve detaylı bilgi için enstitünün sayfasını https://fbe.kastamonu.edu.tr/ ziyaret edebilirsiniz.
 
Mezuniyet Koşulları
 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
 
Mezun İstihdam Olanakları
 
“Orman Endüstri Mühendis”lerinin çalışma alanları, masif ahşap ve/veya ahşap kökenli malzeme üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde aşağıdaki konu başlıkları altında sıralanabilir:

Araştırma ve geliştirme,
Personel ve sosyal ilişkiler,
Ürün tasarımı,
Maliyet kontrolü,
Üretim planlama,
Kalite kontrolü,
 
Ölçme ve Değerlendirme
 

Öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendirilir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dönem içerisinde verilen notlar genel başarı notunun %40'ını, dönem sonu sınavı notu ise %60'ını oluşturur. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı olmuş sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl sonuna kadar (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Güncel Bilgi için;
https://oidb.kastamonu.edu.tr/images/2021/mevzuat/Ön_Lisans_ve_Lisans_Eğitim-Öğretim_ve_Sınav_Yönetmeliği_-_14.07.2022.pdf

Laboratuvar dışındaki dersler için, dönem içinde bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde (ev ödevi, proje ve seminer gibi ) yapılır. Dönem sonunda da bir sınav yapılır. Teorik derslere %70, uygulama derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI
Doç. Dr. Alperen KAYMAKCIBölüm Başkanı
Doç. Dr. Önder TOR
Doç. Dr. Önder TORBölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Mahmut GÜR
Doç. Dr. Mahmut GÜR
ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI YÖK AKADEMİK
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DURMAZ
ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI YÖK AKADEMİK


Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN
Doç. Dr. Osman Emre ÖZKAN
ORMAN BİYOLOJİSİ VE ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI
Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI
ODUN MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
 YÖK AKADEMİK
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖNCEL
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖNCEL
ODUN MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM
Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM
ORMAN ENDÜSTRİ MAKİNELERİ VE İŞLETME ANA BİLİM DALI  
YÖK AKADEMİKArş. Gör. Dr. Tutku ÜÇÜNCÜ
Arş. Gör. Dr. Tutku ÜÇÜNCÜ
ORMAN ENDÜSTRİ MAKİNELERİ VE İŞLETME ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN
Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYENBölüm Başkan Yardımcısı
 Prof. Dr. Saim ATEŞ
Prof. Dr. Saim ATEŞAna Bilim Dalı Başkanı
ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı OLGUN
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı OLGUN
ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI YÖK AKADEMİK
Prof. Dr. Şeref KURT
Prof. Dr. Şeref KURT (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN BİYOLOJİSİ VE ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI 
YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Önder TOR
Doç. Dr. Önder TOR (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ODUN MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ
ODUN MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
 YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN
Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN ENDÜSTRİ MAKİNELERİ VE İŞLETME ANA BİLİM DALI  
YÖK AKADEMİK
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDOĞAN
ORMAN ENDÜSTRİ MAKİNELERİ VE İŞLETME ANA BİLİM DALI YÖK AKADEMİK

Arş. Gör. Sevtap ERDOĞAN
Arş. Gör. Sevtap ERDOĞAN
ORMAN ENDÜSTRİ MAKİNELERİ VE İŞLETME ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

DIŞ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı

Kurum

Adem GENÇ

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Ahmet Burak YALÇINKAYA

Ekol Kontrplak

Ahmet Semih KAYACIK

Kolçam Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ali ŞAHİN

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Alper MUTLU

Hamdard Gıda İthalat İhracat Dış Ticaret LTD. ŞTİ.

Bayram GÜVEN

Kastamonu TSE

Bilal KARAKAYA

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Emre UZER

Kaswood Endüstriyel Orman Ürünleri

Enüs KOÇ

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Erkan GAZİBEYOĞLU

Orman Mühendisleri Odası Batı Karadeniz Şube Başkanlığı

Hakan KÜÇÜKOĞLU

Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası

İsmail ERCAN

Çağ Orman Ürünleri A.Ş.

Kadir DOĞAN

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Mustafa YAMAK

Mühendisler Ahşap

Nadir BİDECİ

Dortek Kapı San. ve Tic. A.Ş.

Sefa SERHOŞOĞLU

Derya Pen Plastik Alüminyum Doğ. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Ufuk AYDIN

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI
(Bölüm Başkanı)
0366 280 17 73

akaymakci@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Önder TOR
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
0366 280 17 74  
ondertor@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğrt. Üyesi Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN 
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
0366 280 17 51  
ukaragoz@kastamonu.edu.tr
Rahşan EKİM VURDU 
(Öğrenci İşleri )
0366 280 17 16
rekim@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.