Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'nde yer alan Orman Fakültesi'nde bulunan Orman Mühendisliği Bölümü; 1992 yılından bugüne eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi bünyesinde kurulan bölüm, 2006 yılında Kastamonu Üniversitesi'nin kurulmasıyla Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlanmıştır. Eğitim-öğretime 1998 yılında başlanmış ve 2002 yılında ilk mezunlar verilmiştir. Kurulduğu günden bugüne kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir.


Özgörevimiz (Misyonumuz)

Mevcut orman kaynaklarının korunması, çok yönlü faydalanma amaçlarına yönelik olarak planlanması ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde işletilmesi ile mümkün ölçüde ormanlık alanların genişletilmesine katkı sağlayacak çevreye duyarlı, özgüvenli ve özverili, yüksek bilgi birikimine sahip idealist orman mühendisleri yetiştirmektir.


Özgörümüz (
Vizyonumuz)

Ormanların sunduğu ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel tüm fayda ve hizmetlerin en yüksek düzeyde ve en iyi kalitede olması amacıyla, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma faaliyetlerinde ihtisas alanında olduğu gibi ulusal ve uluslararası boyutta öncü ve istikrarlı bir bölüm olmaktır.


Eğitim Amaçları

EA1:   Orman Mühendisliği alanında, ormanların çok amaçlı planlanması ve yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapar; ormanların korunması, ıslahı, geliştirilmesi ve orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği yönünde karşılaşılan problemleri katılımcı yaklaşımla ve etik değerlere bağlı kalarak çözüme kavuşturur,

EA2:   Temel mühendislik bilim ilke ve tekniklerini Orman Mühendisliği alanında uygular,

EA3:   Orman Mühendisliği alanında verilen yetkiler dahilinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ulusal ve uluslararası düzeylerde görev yapar,

EA4:   Orman Mühendisliği alanında ve ilişkili diğer alanlarda bireysel ya da takım çalışmasında yer alarak iş birliği yapar,

EA5:   Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve ilgili bilim dallarında lisansüstü çalışmalar yapar, bilimsel araştırma-geliştirme ve proje çalışmalarında görev alır, üniversitelerde akademisyen ve araştırmacı olarak görev yapar.


Program Çıktıları

PÇ1: Matematik, Fen Bilimleri ve Orman Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlarda elde edilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

PÇ2: Orman Mühendisliği alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, yorumlama ve formüle etme; bu problemlerin çözümüne yönelik uygun analiz ve modelleme yöntemlerine karar verme ve uygulama becerisi.

PÇ3: Karmaşık orman ekosistemlerini ve süreçlerini, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, amaçlanan ürün ve hizmetleri karşılayacak ve geliştirecek şekilde planlama becerisi;  bu amaçla uygun modern tasarım ve planlama yöntemlerini seçme ve kullanma becerisi.

PÇ4: Orman Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerinin analiz edilmesi ve çözümü için uygun modern teknik ve cihazları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5: Orman Mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerini veya disipline özgü araştırma konularını tasarlama, arazi çalışması yapma, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve arşivleme, ve sonuçları yorumlama becerisi.

PÇ6: Alanında ve farklı disiplinlerde yapılan çalışmalarda gerek bireysel olarak gerekse takım halinde etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ7: Alanında sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; alanında etkin tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, ve yazılı olan raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin önemi konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme becerisi.

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve orman mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10: Alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ11: Orman Mühendisliği alanında yapılan uygulamaların küresel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre, ekonomi ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

“Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Kastamonu Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, https://oidb.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sınavı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" (YKS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. YKS sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmakta olup yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Orman Mühendisliği bölümü sayısal ağırlıklı puan türüne göre aday yerleştirmekte olup yeterli sayısal puana sahip öğrenciler bu programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.


Lisansüstü Eğitime Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylardan gerekli şartları taşıyanlar lisansüstü eğitim almaya hak kazanır. Programa ait lisansüstü eğitim hizmetleri Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Lisansüstü programlarla ilgili gerekli şartlar, kayıt süreci ve detaylı bilgi için enstitünün sayfasını (https://fbe.kastamonu.edu.tr/index.php) ziyaret edebilirsiniz.


Mezuniyet Koşulları

Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile "Orman Mühendisi" ünvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla toplamda 40 iş günü staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.


Mezun İstihdam Olanakları

Bölüm mezunlarımız başta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve kısmen diğer kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Bunun yanında kendini iyi yetiştiren mezunlarımız birçok özel sektöre bağlı konuları ile ilgili birimlerde çalışabilecekleri gibi, serbest mühendislik büroları açarak, bilirkişilikler, çevre düzenleme, fidan yetiştirme, fidanlık tekniği, etüt-proje hazırlama ve uygulama, planlama ve üretim, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı, kırsal kalkınma gibi konularda faaliyet sürdürebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendirilir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Dönem içerisinde verilen notlar genel başarı notunun %40'ını, dönem sonu sınavı notu ise %60'ını oluşturur. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı olmuş sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl sonuna kadar (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Güncel Bilgi için;
https://oidb.kastamonu.edu.tr/images/2021/mevzuat/Ön_Lisans_ve_Lisans_Eğitim-Öğretim_ve_Sınav_Yönetmeliği_-_14.07.2022.pdf

Laboratuvar dışındaki dersler için, dönem içinde bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde (ev ödevi, proje ve seminer gibi ) yapılır. Dönem sonunda da bir sınav yapılır. Teorik derslere %70, uygulama derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.


ZİDEK Hakkında

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve akreditasyon Derneği (ZİDEK), çeşitli disiplinlerdeki Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

ZİDEK, 2011 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi veren fakültelerin bünyelerindeki farklı lisans programlarının akreditasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 7 kurucu üye ile kurulmuştur. Şu an derneğin üye sayısı 46’dır.

ZİDEK hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Prof. Dr. Erol AKKUZU
Prof. Dr. Erol AKKUZUBölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatih SİVRİKAYA
Prof. Dr. Fatih SİVRİKAYA (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN AMENAJMANI ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Nurcan DEMİRCİOĞLU YİĞİT
Doç. Dr. Nurcan DEMİRCİOĞLU YİĞİT (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN BOTANİĞİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Seray ÖZDEN KELEŞ
Doç. Dr. Seray ÖZDEN KELEŞ
ORMAN BOTANİĞİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Arş. Gör. Dr. Emre AKTÜRK
Arş. Gör. Dr. Emre AKTÜRK
ORMAN BOTANİĞİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİKProf. Dr. Sabri ÜNAL
Prof. Dr. Sabri ÜNAL(Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Prof. Dr. Erol AKKUZU
Prof. Dr. Erol AKKUZU
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN
Dr. Öğr. Üyesi Özkan EVCİN
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Arş. Gör. Dr. Abdullah UGIŞ
Arş. Gör. Dr. Abdullah UGIŞ
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi  Fadime SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Fadime SAĞLAM
ORMAN HASILATI VE BİYOMETRİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Doç. Dr. Korhan ENEZ
Doç. Dr. Korhan ENEZ
ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi  Çiğdem ÖZER GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZER GENÇ
ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi İlknur CESUR
Dr. Öğr. Üyesi İlknur CESUR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMANCILIK HUKUKU ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Doç. Dr. Miraç AYDIN
Doç. Dr. Miraç AYDIN (Ana Bilim Dalı Başkanı )
HAVZA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Prof. Dr. Sezgin AYAN
Prof. Dr. Sezgin AYAN (Ana Bilim Dalı Başkanı )
SİLVİ KÜLTÜR ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


 Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU
Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU
SİLVİ KÜLTÜR ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Esra Nurten YER ÇELİK
Doç. Dr. Esra Nurten YER ÇELİK
SİLVİ KÜLTÜR ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Gamze SAVACI
Doç. Dr. Gamze SAVACI
TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİKDr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZBölüm Başkanı Yardımcısı
Arş. Gör. Döndü DEMİREL
Arş. Gör. Döndü DEMİREL
ORMAN AMENAJMANI ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY
ORMAN BOTANİĞİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU
ORMAN BOTANİĞİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Doç. Dr. Gökhan ŞEN
Doç. Dr. Gökhan ŞEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMANCILIK EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI

YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN
Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI
Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN HASILATI VE BİYOMETRİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL
Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL (Ana Bilim Dalı Başkanı)
ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ÇAĞLAR
Dr. Öğr. Üyesi Sadık ÇAĞLAR
ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK
Doç. Dr. Korhan ENEZ
Doç. Dr. Korhan ENEZ (Ana Bilim Dalı Başkan V.)
ÖLÇME BİLGİSİ VE KADASTRO ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT
Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT (Ana Bilim Dalı Başkanı )
ORMANCILIK POLİTİKASI VE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


 Dr. Öğr. Üyesi  Senem GÜNEŞ ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Senem GÜNEŞ ŞEN
HAVZA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

 Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU
Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU
SİLVİ KÜLTÜR ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


Doç. Dr. Ferhat KARA
Doç. Dr. Ferhat KARA
SİLVİ KÜLTÜR ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK


 Doç. Dr. İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞÇU
Doç. Dr. İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞÇU (Ana Bilim Dalı Başkanı)
TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
YÖK AKADEMİK

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Erol AKKUZU
(Bölüm Başkanı)
0366 280 17 76
eakkuzu@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
0366 280 17 28
mkaradeniz@kastamonu.edu.tr
Rahşan EKİM VURDU
(Öğrenci İşleri)
0366 280 17 16
rekim@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.